Data zamieszczenia: 18.08.2017R.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ MASZYN

Dotyczy: wyjaśnień do treści zapytania ofertowego nr 4/2017/3.2.2POIR na dostawę maszyn
Polsko- Koreańskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe Spółka z o.o. w Mielcu (Zamawiający) udziela następujących wyjaśnień do treści zapytania ofertowego nr 4/2017/3.2.2 POIR na dostawę maszyn.
  
Pytanie 1
W zapytaniu nie znaleźliśmy informacji o systemie chłodzenia materiału. Z naszego doświadczenia wynika, że przy liniach o wydajnościach powyżej 350 kg/h następuje potrzeba wykorzystania dodatkowej maszyny mającej na celu odprowadzenie ciepła z materiału (np. druga wytłaczarka). Czy przewidujecie Państwo użycie zespołu wytłaczarek tzw. tandemu dla Państwa procesu, czy zakładacie Państwo użycie w tym celu tylko jednego urządzenia (wspomnianej w zapytaniu wytłaczarki dwuślimakowej)?
  
Wyjaśnienia do pytania 1
Zakładamy wykorzystanie jednego urządzenia typu wytłaczarka dwuślimakowa.
Rozwiązanie typu tandem nie jest brane pod uwagę.
   
Pytanie 2
Czy możemy prosić o dokładniejszą specyfikację urządzenia do cięcia na kształty nieregularne? Jakiego rodzaju kształty mają być na nim obrabiane, sposób podawania / odbioru materiału, itp.?
  
Wyjaśnienia do pytania 2
Urządzenie CNC wykorzystując głowicę z nożem oscylacyjnym ma wycinać kształty wg rysunku CAD. Mogą to być łuki, okręgi, proste.
Materiał podawany i odbierany ręcznie, mocowany na stole podciśnieniowym. Napędy osi- silniki serwo. Wyposażenie- magazyn narzędzi (liniowy), stopa dociskowa, czujnik korekcji narzędzia.
 
 
Date of publication: 18.08.2017r
  
Re: Clarifications to the contents of the Request for Tender No.4/2017/3.2.2 POIR –Supply of Machines
JOONGPOL Sp. z o.o., a Polish-Korean Trade and Manufacturing Company in Mielec hereby gives some explanations referring the contents of the above said RFT:
  
Question 1
We did not find any information on a chilling system for cooling off the material in the process.  As it appears from our experience, when you make up a production line of a capacity exceeding 350 kg/h,  there is a need to use additional machine for the purpose of carrying off excessive heat  (e.g. there is a possibility to use another extruder).  Do you anticipate using two extruders to work in a tandem in your production process, or do you intend to use a single machine (that is, a twin screw extruder as referred to in the RFT)?
   
Clarifications to the question 1
We intend to use one machine - a kind of a twin screw extruder.
The tandem solution is excluded from our considerations.
 
Question 2
Would you mind providing us with more detailed specifications for the irregular shape cutting device?  What shapes are to be cut out?  How is the material going to be fed into the machine? How is it going to be collected after the cutting process?
  
Clarifications to the question 2
It should be a CNC sort of machine using oscillatory cutting tool to cut out shapes in accordance with CAD drawings. It can be arches, circles, rings, straight lines, etc.
Material is to be fed in and collected manually (by hand).  Fixed on vacuum table.
Axle drives – servo motors.  Accessories – in-line tool magazine, holdfast plate, tool correction sensor.
 
 

 

Data zamieszczenia: 14.08.2017R.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ MASZYN

Dotyczy: wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego nr 4/2017/3.2.2.POIR na dostawę fabrycznie nowych maszyn do produkcji pianki oxy-biodegradowalnej , na które składają się wytłaczarka dwuślimakowa; grawimetryczny system dozowania 6-ciu składników w postaci granulatu; automatyczny nawijak z precyzyjnym ciągnikiem typy S-wrap wraz z urządzeniem do cięcia wzdłużnego oraz urządzenie do ciecia na kształty nieregularne wraz z montażem i uruchomieniem w zakładzie Zamawiającego w ramach projektu „ Wdrożenie i uruchomienie innowacyjnej technologii produkcji pianki oxy-biodegradowalnej, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.
 
Poniżej Zamawiający udziela następujących wyjaśnień  do treści zapytania ofertowego nr 4/2017/3.2.2 POIR na dostawę maszyn

Wyjaśnienie dotyczące Zapytania ofertowego nr 4/2017/3.2.2.POIR
DODATKOWE WYJAŚNIENIA DO PUNKTU 11.4.1.4.
 
W zapytaniu ofertowym nie ma mowy o dodatkowych kosztach, a jedynie o dodatkowych robotach – punkt 11.4.1.4.
Punkt ten dotyczy sytuacji, gdy zajdzie konieczność wykonania dodatkowych prac, czego nie można było przewidzieć w chwili podpisywania umowy, a więc wykonania dodatkowego zamówienia ponad to co stanowi przedmiot zamówienia. Wówczas Zamawiający może bez przeprowadzania procedury sporządzić aneks do umowy i zlecić wykonanie dodatkowego zamówienia, odrębnie płatnego, co zostałoby szczegółowo określone w aneksie do umowy.
Wartość dodatkowych prac nie może przekraczać 50 % wartości zamówienia.
Wszelkie koszty związane z dostawą, montażem, uruchomieniem maszyn oraz przeprowadzeniem prób produkcyjnych potwierdzających osiągnięcie założonych parametrów produkcji pianki oxy-biodegradowalnej ponosi Wykonawca.

Wyjaśnienie dotyczące Zapytania ofertowego nr 4/2017/3.2.2.POIR
MONTAŻ MASZYN- DOTYCZY CAŁEGO ZESPOŁU MASZYN
 
W ocenie Zamawiającego konieczne będzie wykonanie prac dodatkowych związanych między innymi z uziemieniem maszyn oraz ich zakotwieniem. Wobec powyższego Zamawiający zapewnia uziemienie maszyn,  natomiast zakotwienie maszyn  stanowi element konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia i prace te leżą po stronie Wykonawcy.
W zapytaniu ofertowym określono szczegółowo co składa się na przedmiot zamówienia (pkt. III Zapytania ofertowego nr 4/2017/3.2.2.POIR), a więc dostawa (w oparciu o warunki Incoterms 2010 DDP), montaż oraz uruchomienie fabrycznie nowych maszyn do produkcji pianki oxy-biodegradowalnej.
Montaż oraz uruchomienie dotyczy całego przedmiotu zamówienia, a więc: dotyczy maszyn do produkcji pianki oxy-biodegradowalnej , na które składają się wytłaczarka dwuślimakowa; grawimetryczny system dozowania 6-ciu składników w postaci granulatu; automatyczny nawijak z precyzyjnym ciągnikiem typy S-wrap wraz z urządzeniem do cięcia wzdłużnego oraz urządzenie do ciecia na kształty nieregularne i oznacza wykonanie wszystkich prac, tak by można było mówić, że doszło do zamontowania zespołu maszyn i zaistniały warunki do uruchomienia produkcji pianki oxy-biodegradowalnej.
Zamawiający może udostępnić narzędzia między innymi wózki widłowe, które są w posiadaniu Spółki Joongpol.

Wyjaśnienie dotyczące Zapytania ofertowego nr 4/2017/3.2.2.POIR
GWARANCJA
CZĘŚCI ZAMIENNE
 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej 12 miesięcznego okresu gwarancyjnego wymaganego dla niniejszego zamówienia na całość przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji liczony jest od dnia następnego po dacie odbioru potwierdzonego stosownym protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów i konserwacji wynikających z zaleceń producenta oraz koniecznych napraw, w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty wskazane przez Wykonawcę.
Gwarancja obejmuje obowiązek ciążący na Wykonawcy. Wykonawca udzielając gwarancji zobowiązany jest do usunięcia każdej usterki w okresie gwarancyjnym.
 
Części zamienne nie są przedmiotem Zamówienia.
 
Wyjaśnienie dotyczące Zapytania ofertowego nr 4/2017/3.2.2.POIR
GRAWIMETRYCZNY SYSTEM DOZOWANIA 6-CIU SKŁADNIKÓW W POSTACI GRANULATU
  
Oferta powinna zawierać Grawimetryczny system dozowania 6-ciu składników w postaci granulatu typu „LOSS IN WEIGHT” wraz z konstrukcją stalową.

Wyjaśnienie dotyczące Zapytania ofertowego nr 4/2017/3.2.2.POIR
WYTŁACZARKA DWU-ŚLIMAKOWA- WYDAJNOŚĆ
   
Wytłaczarka dwu-ślimakowa musi osiągnąć wydajność maksymalną 450 kg/h. Może osiągać większą wydajność niż. 450 kg/h.
Uwaga:
Proszę zwrócić uwagę na prezentowaną jednostkę miary dla wytłaczarki dwu-ślimakowej w specyfikacji technicznej maszyn (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4/2017/3.2.2POIR)- jest to kg/h.
  
WYTŁACZARKA DWU-ŚLIMAKOWA- KOLEKTORY DO WYCIĄGU BUTANU
    
Oferta ma zawierać zestaw czerpni zapewniających skuteczny odbiór butanu.
Zamawiający wykona prace związane z podłączeniem czerpni do instalacji odciągowej.
    
WYTŁACZARKA DWU-ŚLIMAKOWA ORAZ AUTOMATYCZNY NAWIJAK Z PRECYZYJNYM CIAGNIKIEM TYPU S-WRAP WRAZ Z URZĄDZENIEM DO CIĘCIA WZDŁUŻNEGO- DMUCHAWY ANTYSTATYCZNE
 
Oferta ma zwierać urządzenia do skutecznej neutralizacji ładunków elektrostatycznych posiadających certyfikat CE.

Wyjaśnienie dotyczące Zapytania ofertowego nr 4/2017/3.2.2.POIR
OGLĘDZINY MIEJSCA
 
Zapytane ofertowe nie przewiduje możliwości oględzin miejsca montażu maszyn.

Wyjaśnienie dotyczące Zapytania ofertowego nr 4/2017/3.2.2.POIR
DODATKOWE INFORMACJE
 
W ofercie należy uwzględnić konstrukcję stalową urządzenia dozującego. (dot: Grawimetryczny system dozowania 6-ciu składników w postaci granulatu typu „LOSS IN WEIGHT”).
Urządzenia schładzacz (chiller) – nie jest wymagane; Zamawiający posiada urządzenie
Układ sprężonego powietrza -nie jest wymagane; Zamawiający posiada urządzenie
Zamawiający wykona prace związane z systemem dozowania gazu- butanu pod wysokim ciśnieniem od pompy gazu do wytłaczarki dwu-ślimakowej. Oferta powinna uwzględniać dostawę pompy gazu wysokiego ciśnienia.
   
      
     
Date of publication : 14th August, 2017 
  
Re:  Explanations and clarifications of the contents of Request for Tender No.4/2017/3.2.2.POIR for the supply of brand new machines for production of oxy-biodegradable foam comprising twin screw extruder, gravimetric dosing unit for 6 granulated components, S-wrap haul off automatic winder with in-line longitudinal cutting unit, and irregular shapes cut-out unit, including the set-up and start-up in the Buyer’s facilities within a project called “The Implementation of Innovative Technology and Starting Production of Oxy-Biodegradable Foam” planned for the completion within “The Intelligent Development Operational Program for the years 2014-2020”.  Action 3.2 Support of Implementation of R&D Results.  Sub-Action 3.2.2  Loans for Technological Innovations.
  
The Buyer provides the following explanations and clarifications to the contents of the Request for Tender No.4/2017/3.2.2 POIR:

Clarification to the Request for Tender No.4/2017/3.2.2 POIR
Paragraph 11.4.1.4
  
The Request for Tender does not provide for any additional costs, the paragraph 11.4.1.4 refers only to additional works.
This paragraph refers only to the situation when there is a necessity to perform additional works which could not have been foreseen at the time of signing the Contract; so it refers to something that needs to be done under additional order, it is something beyond the scope of the Goods and related services specified in the Contract itself. In such circumstances the Buyer would make an annex to the Contract to avoid starting new procedures, and under such annex the Buyer would order some additional goods/works/services, which would be paid for separately, and terms and conditions of such additional delivery shall be specified in detail in the said annex to the Contract. The value of such additional works/services shall not exceed 50% of the order value.
The Supplier shall bear any and all costs regarding delivery, set-up, assembly, start-up and production trials to prove the agreed production parameters.

Clarification to the Request for Tender No.4/2017/3.2.2 POIR
INSTALLATION  OF  MACHINES 
  
In Buyer’s judgment, there will be a necessity to perform some works relating to, but not limited to, electrical grounding and secure anchoring of the machines. In this respect, the Buyer shall ensure performance of works relating the grounding (earthing) of the machines; however, proper anchoring of the machines shall be a job to be performed by the Supplier.
The Request for Tender sets out in detail the scope of the order (paragraph III), that is: DDP delivery (under Incoterms 2010), transportation to the Buyer’s premises, set-up, site installation and start-up of brand new machines to manufacture oxy-biodegradable foam.
Site installation and start-up refer to the whole scope of the order, that is to all the machines which make up a whole production line (twin screw extruder, gravimetric dosing unit for 6 granulated components, S-wrap haul off automatic winder with in-line longitudinal cutting unit, and the irregular shapes cut-out unit), and it is the Suppliers responsibility to professionally perform all the works relating to the set up, installation, connections and start-up in the Buyer’s facilities. The Buyer may make some tools and forklifts in his possession available to Supplier during the installation process.

Clarification to the Request for Tender No.4/2017/3.2.2 POIR
Warranty - Spare Parts
   
The Supplier is under the obligation to provide at least 12 months warranty for the entire scope of the order. The warranty period starts to run on the day following the date of signing of the Final Acceptance Report by the Buyer and the Supplier.  During the warranty period, the Supplier is obliged to perform periodic inspections/overhauls and maintenance jobs as prescribed by the machine manufactures, as well as to carry out all necessary repairs in Buyer’s premises by persons or entities designated by the Supplier. 
By granting the warranty, the Supplier is obliged to rectify any defects and malfunctions of the production line in the warranty period.
Spare parts are not included in the order.

Clarification to the Request for Tender No.4/2017/3.2.2 POIR
Gravimetric dosing unit for 6 granulated components
  
Tenders should offer a gravimetric dosing unit for 6 granulated components, loss-in-weight type feed, including a steel structure.

Clarification to the Request for Tender No.4/2017/3.2.2 POIR
Extruder capacity
  
The twin screw extruder must reach the capacity of at least 450 kg/h.  It may have higher than 450 kg/h.
Remark:
Please note that the capacity of the extruder is measured and expressed in kg/h (see technical specification in Appendix No.2 to the Request for Tender No.4/2017/3.2.2 POIR).

Butane collection hoods
  
Tenders should offer a set of collection-hoods to suck out unwanted butane in the area of the extruder and winder. The Buyer shall perform all connection works of the hoods to the existing ventilating system.
  
Antistatic Blowers
   
Tenders must offer CE certified devices for effective neutralization of electrostatic charge.

Clarification to the Request for Tender No.4/2017/3.2.2 POIR
Site Visit
   
The Request for Tender does not provide for a possibility to visit the machinery installation site.

Clarification to the Request for Tender No.4/2017/3.2.2 POIR
Miscellany
    
-  Tenders must include a steel structure for the gravimetric dosing unit for 6 granulated
    components,  loss-in-weight type.
-  A chiller unit is not required. The Buyer is already in possession of one.
-  As for the compressed air system, it is not required. The Buyer is in possession of one.
-  The Buyer shall perform connecting works regarding high pressure butane supply from the
    butane pump to the extruder. The Supplier shall deliver a high pressure gas pump.