Data zamieszczenia: 06.11.2017r

WYNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2017/3.2.2. POIR

Firma Polsko-Koreańskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „JOONGPOL” Sp. z o.o. w Mielcu informuje, iż w ramach przeprowadzonej procedury wyboru oferenta na dostawę maszyn w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wybrana została firma:

FAP S.r.l.
Via G. Verga, 5
20842 Besana in Brianza (MB) Italy

Dziękujemy za złożone oferty.


Data zamieszczenia: 18.08.2017R.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ MASZYN

Dotyczy: wyjaśnień do treści zapytania ofertowego nr 4/2017/3.2.2POIR na dostawę maszyn
Polsko- Koreańskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe Spółka z o.o. w Mielcu (Zamawiający) udziela następujących wyjaśnień do treści zapytania ofertowego nr 4/2017/3.2.2 POIR na dostawę maszyn.

Pytanie 1
W zapytaniu nie znaleźliśmy informacji o systemie chłodzenia materiału. Z naszego doświadczenia wynika, że przy liniach o wydajnościach powyżej 350 kg/h następuje potrzeba wykorzystania dodatkowej maszyny mającej na celu odprowadzenie ciepła z materiału (np. druga wytłaczarka). Czy przewidujecie Państwo użycie zespołu wytłaczarek tzw. tandemu dla Państwa procesu, czy zakładacie Państwo użycie w tym celu tylko jednego urządzenia (wspomnianej w zapytaniu wytłaczarki dwuślimakowej)?
Wyjaśnienia do pytania 1
Zakładamy wykorzystanie jednego urządzenia typu wytłaczarka dwuślimakowa. Rozwiązanie typu tandem nie jest brane pod uwagę.

Pytanie 2
Czy możemy prosić o dokładniejszą specyfikację urządzenia do cięcia na kształty nieregularne? Jakiego rodzaju kształty mają być na nim obrabiane, sposób podawania / odbioru materiału, itp.?
Wyjaśnienia do pytania 2
Urządzenie CNC wykorzystując głowicę z nożem oscylacyjnym ma wycinać kształty wg rysunku CAD. Mogą to być łuki, okręgi, proste. Materiał podawany i odbierany ręcznie, mocowany na stole podciśnieniowym. Napędy osi- silniki serwo. Wyposażenie- magazyn narzędzi (liniowy), stopa dociskowa, czujnik korekcji narzędzia.


Data zamieszczenia: 14.08.2017R.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ MASZYN

Dotyczy: wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego nr 4/2017/3.2.2.POIR na dostawę fabrycznie nowych maszyn do produkcji pianki oxy-biodegradowalnej , na które składają się wytłaczarka dwuślimakowa; grawimetryczny system dozowania 6-ciu składników w postaci granulatu; automatyczny nawijak z precyzyjnym ciągnikiem typy S-wrap wraz z urządzeniem do cięcia wzdłużnego oraz urządzenie do ciecia na kształty nieregularne wraz z montażem i uruchomieniem w zakładzie Zamawiającego w ramach projektu „ Wdrożenie i uruchomienie innowacyjnej technologii produkcji pianki oxy-biodegradowalnej, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.
Poniżej Zamawiający udziela następujących wyjaśnień  do treści zapytania ofertowego nr 4/2017/3.2.2 POIR na dostawę maszyn

DODATKOWE WYJAŚNIENIA DO PUNKTU 11.4.1.4.
W zapytaniu ofertowym nie ma mowy o dodatkowych kosztach, a jedynie o dodatkowych robotach – punkt 11.4.1.4.
Punkt ten dotyczy sytuacji, gdy zajdzie konieczność wykonania dodatkowych prac, czego nie można było przewidzieć w chwili podpisywania umowy, a więc wykonania dodatkowego zamówienia ponad to co stanowi przedmiot zamówienia. Wówczas Zamawiający może bez przeprowadzania procedury sporządzić aneks do umowy i zlecić wykonanie dodatkowego zamówienia, odrębnie płatnego, co zostałoby szczegółowo określone w aneksie do umowy.
Wartość dodatkowych prac nie może przekraczać 50 % wartości zamówienia.
Wszelkie koszty związane z dostawą, montażem, uruchomieniem maszyn oraz przeprowadzeniem prób produkcyjnych potwierdzających osiągnięcie założonych parametrów produkcji pianki oxy-biodegradowalnej ponosi Wykonawca.

MONTAŻ MASZYN- DOTYCZY CAŁEGO ZESPOŁU MASZYN
W ocenie Zamawiającego konieczne będzie wykonanie prac dodatkowych związanych między innymi z uziemieniem maszyn oraz ich zakotwieniem. Wobec powyższego Zamawiający zapewnia uziemienie maszyn, natomiast zakotwienie maszyn  stanowi element konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia i prace te leżą po stronie Wykonawcy.
W zapytaniu ofertowym określono szczegółowo co składa się na przedmiot zamówienia (pkt. III Zapytania ofertowego nr 4/2017/3.2.2.POIR), a więc dostawa (w oparciu o warunki Incoterms 2010 DDP), montaż oraz uruchomienie fabrycznie nowych maszyn do produkcji pianki oxy-biodegradowalnej.
Montaż oraz uruchomienie dotyczy całego przedmiotu zamówienia, a więc: dotyczy maszyn do produkcji pianki oxy-biodegradowalnej , na które składają się wytłaczarka dwuślimakowa; grawimetryczny system dozowania 6-ciu składników w postaci granulatu; automatyczny nawijak z precyzyjnym ciągnikiem typy S-wrap wraz z urządzeniem do cięcia wzdłużnego oraz urządzenie do ciecia na kształty nieregularne i oznacza wykonanie wszystkich prac, tak by można było mówić, że doszło do zamontowania zespołu maszyn i zaistniały warunki do uruchomienia produkcji pianki oxy-biodegradowalnej.
Zamawiający może udostępnić narzędzia między innymi wózki widłowe, które są w posiadaniu Spółki Joongpol.

GWARANCJA
CZĘŚCI ZAMIENNE
Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej 12 miesięcznego okresu gwarancyjnego wymaganego dla niniejszego zamówienia na całość przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji liczony jest od dnia następnego po dacie odbioru potwierdzonego stosownym protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów i konserwacji wynikających z zaleceń producenta oraz koniecznych napraw, w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty wskazane przez Wykonawcę.
Gwarancja obejmuje obowiązek ciążący na Wykonawcy. Wykonawca udzielając gwarancji zobowiązany jest do usunięcia każdej usterki w okresie gwarancyjnym.
Części zamienne nie są przedmiotem Zamówienia.

GRAWIMETRYCZNY SYSTEM DOZOWANIA 6-CIU SKŁADNIKÓW W POSTACI GRANULATU
Oferta powinna zawierać Grawimetryczny system dozowania 6-ciu składników w postaci granulatu typu „LOSS IN WEIGHT” wraz z konstrukcją stalową.

WYTŁACZARKA DWU-ŚLIMAKOWA- WYDAJNOŚĆ
Wytłaczarka dwu-ślimakowa musi osiągnąć wydajność maksymalną 450 kg/h. Może osiągać większą wydajność niż. 450 kg/h.
Uwaga: Proszę zwrócić uwagę na prezentowaną jednostkę miary dla wytłaczarki dwu-ślimakowej w specyfikacji technicznej maszyn (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4/2017/3.2.2POIR)- jest to kg/h.

WYTŁACZARKA DWU-ŚLIMAKOWA- KOLEKTORY DO WYCIĄGU BUTANU
Oferta ma zawierać zestaw czerpni zapewniających skuteczny odbiór butanu.
Zamawiający wykona prace związane z podłączeniem czerpni do instalacji odciągowej.

WYTŁACZARKA DWU-ŚLIMAKOWA ORAZ AUTOMATYCZNY NAWIJAK Z PRECYZYJNYM CIAGNIKIEM TYPU S-WRAP WRAZ Z URZĄDZENIEM DO CIĘCIA WZDŁUŻNEGO- DMUCHAWY ANTYSTATYCZNE
Oferta ma zwierać urządzenia do skutecznej neutralizacji ładunków elektrostatycznych posiadających certyfikat CE.

OGLĘDZINY MIEJSCA
Zapytane ofertowe nie przewiduje możliwości oględzin miejsca montażu maszyn.

DODATKOWE INFORMACJE
W ofercie należy uwzględnić konstrukcję stalową urządzenia dozującego. (dot: Grawimetryczny system dozowania 6-ciu składników w postaci granulatu typu „LOSS IN WEIGHT”).
Urządzenia schładzacz (chiller) – nie jest wymagane; Zamawiający posiada urządzenie
Układ sprężonego powietrza -nie jest wymagane; Zamawiający posiada urządzenie
Zamawiający wykona prace związane z systemem dozowania gazu- butanu pod wysokim ciśnieniem od pompy gazu do wytłaczarki dwu-ślimakowej. Oferta powinna uwzględniać dostawę pompy gazu wysokiego ciśnienia.


Data zamieszczenia: 27.07.2017R.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ MASZYN

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert na dostawę maszyn  związanych z produkcją innowacyjnej pianki oxy-biodegradowalnej.
W poniższych dokumentach znajdziecie Państwo szczegółowe informacje nt. postępowania:

(3.1. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych)
(3.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ofertowym)
(3.3. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej)