Postanowienia ogólne
Celem zagwarantowania najwyższej jakości w zakresie zachowania prywatności i poufności danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem serwisu www.joongpol.pl powstała niniejsza polityka prywatności.
Polityka ta przedstawia w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy oraz udostępniamy dane osobowe, przekazywane w ramach korzystania z serwisu. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.joongpol.pl prosimy o zapoznanie się z aktualną polityką prywatności. Jeśli akceptują Państwo postanowienia niniejszej Polityki, to jednocześnie zgadzają się na przetwarzanie Państwa Danych Osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce.
Właścicielem serwisu www.joongpol.pl jest Polsko-Koreańskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Joongpol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Polsko-Koreańskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Joongpol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sądu Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000133149, NIP: 8171006427, REGON: 690329369, kapitał zakładowy 500.000,00zł, zwaną dalej JOONGPOL.
Możecie się Państwo skontaktować z nami pod wyżej podanym adresem lub za pośrednictwem e-mail: sekretariat@joongpol.pl

Podstawy przetwarzania, jego zakres, bezpieczeństwo i odbiorcy danych osobowych
Oświadczamy, iż przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
Państwa dane osobowe są zbierane, utrwalane, porządkowane, przetwarzane i modyfikowane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę tych danych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podjęcia działań na żądanie tej osoby oraz przed zawarciem umowy, zainteresowaniem ofertą firmy przedstawioną w serwisie,
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, do celów analitycznych, archiwalnych, otrzymywania informacji handlowej, badania satysfakcji, określania jakości naszych usług i rekrutacji, w celu oferowania bezpośrednio produktów i usług, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.

Dane osobowe przechowywane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator ma prawo do powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim, które realizują świadczenia na rzecz serwisu www.joongpol.pl lub na potrzeby prawidłowego wykonania umowy. Państwa dane osobowe mogą być także przekazane naszym podwykonawcom na podstawie zawartej z nami umowy zgodnie z polityką prywatności, RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych. Państwa dane mogą zostać przekazane organom wymiaru sprawiedliwości w celu realizacji uzasadnionych interesów własnych lub dochodzenia przysługujących praw w szczególności, gdy naruszą Państwo przepisy prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, każdej osobie, której dane dotyczą, przysługują określone prawa:

 • prawo dostępu do informacji dotyczącej sposobu przetwarzania danych osobowych, w tym: cel przetwarzania danych osobowych, jakie kategorie danych osobowych są przetwarzane, komu są przekazywane, jak długo są przechowywane, jakie przysługują z tego tytułu prawa,
 • prawo do sprostowania danych osobowych, w szczególności do ich korygowania oraz zmiany na stan zgodny ze stanem faktycznym,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych osobowych przysługuje każdej osobie, która uważa, iż Administrator nie ma prawa do przetwarzania jej danych osobowych. Wówczas Administrator nadal może przetwarzać Państwa dane osobowe, jeżeli uzasadnienie tego ma ważniejszy charakter niż Państwa interesy, prawa oraz swobody.  Administrator ma prawo zawsze przetwarzać dane osobowe w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały podane na podstawie zgody bądź w celu wykonania umowy, w odpowiednio przygotowanym i powszechnie używanym formacie,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. W przypadku uzasadnionego żądania Administrator na tej podstawie zaprzestanie przetwarzania. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu wykonania swoich praw należy skontaktować się z Administratorem poprzez dane kontaktowe podane powyżej.
Administrator bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z wykonaniem ww. praw. Administrator może przedłużyć termin o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wybrać formę komunikacji, w tym formę elektroniczną.
Jeżeli Administrator nie podejmie działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania, informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. Komunikacja i działania podejmowane na podstawie niniejszej polityki prywatności są wolne od opłat. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator ma prawo:

 • pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań,
 • odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Okresy przechowywania danych i pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych
Państwa dane osobowe pozyskane w celu korzystania z serwisu oraz zawarcia umowy przechowywane są przez okres korzystania z serwisu lub okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku zawarcia umowy dane osobowe przetwarzane są do końca przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy. Dane osobowe, które przetwarzane są w celu rekrutacji, przetwarzane są zgodnie z przyjętymi przez JOONGPOL wytycznymi dotyczącymi ochrony prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa. Okres przechowywania danych osobowych pozyskanych w celach marketingowych lub badania satysfakcji, obejmuje czas wiążącej umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu.
Celem uzyskania informacji o tym, jak długo, określone dane osobowe będą przechowywane przed usunięciem ich z systemów i baz danych JOONGPOL, należy skontaktować się z Administratorem poprzez dane kontaktowe podane powyżej.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych, niezbędnych do świadczenia usług na Państwa rzecz, uniemożliwi wykonanie świadczenia lub zawarcia umowy.

Pliki cookie
Dane osobowe zbierane automatycznie za pomocą cookies i podobnych technologii nie są wykorzystywane przez JOONGPOL do profilowania, a jedynie do celów statystycznych oraz bezpieczeństwa.
Zgoda na stosowanie plików cookies i podobnej technologii jest dobrowolna.
Niniejsza polityka prywatności może zostać zmieniona o czym zostaniecie Państwo uprzednio poinformowani za pośrednictwem https://joongpol.pl/pl/polityka-prywatnosci/