ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3
DOSTARCZENIE, MONTAŻ I URUCHOMIENIE NOWEJ, KOMPLETNEJ LINII TECHNOLOGICZNEJ
WRAZ ZE SPECJALISTYCZNYM  OPROGRAMOWANIEM DO PRODUKCJI PIANKI PE SIECIOWANEJ CHEMICZNIE

Data zamieszczenia:  24.06.2010r.
Data składania ofert:  03.08.2010r

Polsko – Koreańskie  Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe JOONGPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu zaprasza do składania ofert na zamówienie polegające na dostarczeniu, montażu i uruchomieniu linii do produkcji pianki PE sieciowanej chemicznie.

Termin składnia ofert upływa dnia 03.08.2010 roku o godzinie 16.00

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: cena (100%). Wybrana oferta przedstawiać powinna najlepszy stosunek pomiędzy spełnieniem Przedmiotowych parametrów zamówieni a zaproponowaną ceną (kryterium: cena 100% -oferta najkorzystniejsza ekonomicznie).
Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następującego wzoru: P = Cn / Cb x 100
Gdzie: P – ocena punktowa oferty ;Cn – cena najniższej oferty netto; Cb – cena badanej oferty netto.
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów, maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100 pkt.

Chętni do realizacji zamówienia proszeni są o składanie ofert do dnia 03.08.2010r. do godziny 16.00 w sekretariacie Zarządu Firmy w Mielcu ul. Wojska Polskiego 3 .tel. 17 788 58 55 . Oferty można przesłać także pocztą, przesyłką poleconą, kurierem lub drogą elektroniczną. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową lub kurierską za datę złożenia oferty uważać się będzie dzień w którym została dostarczona pod adres:

Polsko – Koreańskie  Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe JOONGPOL Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3; 39-300 Mielec


Przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres: sekretariat@joongpol.ptc.pl  za datę złożenia oferty uważać się będzie dzień wpływu oferty w formie elektronicznej na adres e-mailowy wskazany powyżej lub na adres osób odpowiedzialnych za kontakty z Oferentamii.

Osobami odpowiedzialnymi za kontakty z Oferentamii są:
Pan Zbigniew Działowski +48 17 788 58 55; e-mail:  dzialowski@ptc.pl 
Pan Janusz Polek +48 17 788 58 55; e-mail: sekretariat@joongpol.ptc.pl; jpolek@joongpol.ptc.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości  Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne. Nazwa projektu: Uruchomienie innowacyjnej w skali świata linii technologicznej do produkcji pianki sieciowanej.

Nr projektu RPPK.01.01.00-18-333/09

Pobierz dokumentacje przetargu

zap-of-nr3.pdf zap-of-nr3.pdf (1.0 MB)