ANEKS DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2
WYKONANIE ROBÓT ELEKTRYCZNYCH W HALI PRODUKCYJNEJ

Data zamieszczenia : 2.07.2010r.
Data składania ofert: 8.07.2010r.

Polsko- Koreańskie  Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe JOONGPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu uzupełnia zapytanie ofertowe z dnia 01.07.2010r na wykonanie robót elektrycznych w hali produkcyjno- magazynowej.
Zapytanie ofertowe uzupełnia się o:
- termin składnia ofert upływa dnia 08.07.2010 roku o godzinie 15.00
- wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: cena (100%).
Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następującego wzoru:
P = Cn / Cb x 100
Gdzie: P – ocena punktowa oferty ;Cn – cena najniższej oferty netto; Cb – cena badanej oferty netto.
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów, maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100 pkt.
 
Specyfikację istotnych warunków stawianych przez Spółkę JOONGPOL oraz dokładny zakres prac wynikający z projektu budowlanego część IV oraz część II 4E można otrzymać w siedzibie Spółki.

Chętni do realizacji zamówienia proszeni są o składanie ofert w sekretariacie Zarządu Firmy w Mielcu ul. Wojska Polskiego 3 .tel. 17 788 58 55.
Osobą odpowiedzialną z kontakty z wykonawcami jest Pan Stanisław Gajewski.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości  Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne. Nazwa projektu: Uruchomienie innowacyjnej w skali świata linii technologicznej do produkcji pianki sieciowanej.


Nr projektu RPPK.01.01.00-18-333/09

Pobierz aneks zapytania ofertowego.

an-zap-nr2.pdf an-zap-nr2.pdf (642.1 kB)